Meet The Team

 • Sachin Wadile

  Sachin Wadile

  Director & Head HR

 • Priyanka More

  Priyanka More

  Sr.JAVA Developer

 • Shahid Mulani

  Shahid Mulani

  Sr. Software Developer

 • Mahesh Kankhar

  Mahesh Kankhar

  Jr.Software Developer

 • Sonam Chandrawanshi

  Sonam Chandrawanshi

  Jr. S/W Engineer

 • Amey Dayma

  Amey Dayma

  Jr.S/W Developer

 • Ravikiran Mitte

  Ravikiran Mitte

  Jr.JAVA Developer

 • Ruchita Patil

  Ruchita Patil

  Jr.Net Developer

 • Sumit Kasar

  Sumit Kasar

  Jr. S/W Developer

 • Suraj Suradkar

  Suraj Suradkar

  Jr.S/W Engineer

 • Nitin Patil

  Nitin Patil

  Jr.JAVA Developer

 • Amul Dake

  Amul Dake

  Jr. JAVA Developer

 • Sunetra Pawar

  Sunetra Pawar

  Jr.Software Developer

 • Sayali Aher

  Sayali Aher

  Jr.JAVA Developer

 • Ganesh More

  Ganesh More

  Jr.JAVA Developer

 • Aboli Shinde

  Aboli Shinde

  Jr.JAVA Developer

 • Gaurav Joshi

  Gaurav Joshi

  Jr.JAVA Developer

 • Swapnil M. Deshpande

  Swapnil M. Deshpande

  Jr. Software Developer

 • Rahul Borse

  Rahul Borse

  Jr. JAVA Developer

 • Ujwala Jagtap

  Ujwala Jagtap

  Jr. JAVA Developer

 • Shubhangi Pandhare

  Shubhangi Pandhare

  Jr. S/W Engineer

 • Priyanka Bhogade

  Priyanka Bhogade

  Jr. S/W Engineer

 • Ritesh Kumar

  Ritesh Kumar

  Jr. S/w Developer

 • Neha Baviskar

  Neha Baviskar

  Jr. JAVA Developer

 • Anamika Yadav

  Anamika Yadav

  Jr. S/W Engineer

 • Neha Shirke

  Neha Shirke

  Jr. JAVA Developer

 • Swapna Aware

  Swapna Aware

  Jr. PHP Developer

 • Dipalee Thakar

  Dipalee Thakar

  S/W Developer

 • Akshay Helavar.

  Akshay Helavar.

  Jr. S/W Developer

 • Sanket Tanpure

  Sanket Tanpure

  Jr.S/W Developer

 • Mukesh Kishore

  Mukesh Kishore

  Jr. JAVA Developer